Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY III

OPRACOWAŁA:  mgr Katarzyna Rutkowska

Lekcja  3 – 14 października

Nazwa bloku programowego: Edukacja wczesnoszkolna

Temat:  Las w kolorach jesieni.

Cele główne:

 • rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody;
 • uważne słuchanie utworów literackich;
 • poszerzanie zakresu słownictwa i struktur zdaniowych;
 • rozwijanie umiejętności czytania i pisania.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • zna budowę wiersza;
 • rozumie pojęcie wyraz, zdanie;
 • potrafi rozróżnić drzewa, krzewy i rośliny zielne;
 • wypowiada się na temat ilustracji, własnych obserwacji;
 • wyjaśnia znaczenie martwych drzew w lesie;
 • czyta ze zrozumieniem;
 • odpowiada na pytania do tekstu;
 • wie co to jest rzeczownik, podaje jego przykłady.

Metody:

 • podające – pogadanka, opis, objaśnienie;
 • aktywizujące – dyskusja, burza mózgów;
 • praktyczne- ćwiczenia przedmiotowe.

Środki dydaktyczne:

Nasza szkoła” klasa III, część 1a, podręcznik do szkoły podstawowej, Nasze ćwiczenia” klasa III, część 1.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat  :  Zaułek słówek – Rzeczownik.

 1. Przywitanie dzieci.
 2. Przypomnienie wiadomości z ostatnich zajęć.
 3. „Dożynki” wysłuchanie wiersza A. Frączek, zwrócenie uwagi na nazwy: osób, zwierząt, roślin i rzeczy, opowiadanie na podstawie ilustracji.
 4. Sprecyzowanie pojęcia rzeczownik, wyjaśnienie pisowni wyrazów z „ó”.
 5. Analiza przykładów rzeczownika, zapis w tabeli: rzeczowniki w l. poj. i l. mn. w rodzaju męskim, żeńskim i nijakim.
 6. Wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń na s. 30-31.
 7. Sprawdzenie pracy domowej.

II jednostka lekcyjna:

Temat : Nasze drzewo.

 1. Burza mózgów: swobodne wypowiedzi uczniów na temat jesieni i zmian zachodzących w przy-rodzie.
 2. Głośne czytanie przez dzieci wiersza N. Usenko „Nasze drzewo”.
 3. Omówienie budowy wiersza.
 4. Porównanie ze sobą obrazu „Jesień” K. Sichulskiego ( podręcznik, s. 36) i wiersza „Nasze drzewo”. Próba modyfikacji wiersza na taki, który opowiada o innej porze roku.
 5. Dobieranie nazwy drzewa na podstawie opisu – zwrócenie uwagi na „rz” niewymienne, samogłoski i spółgłoski, układanie nazw drzew wg kolejności alfabetycznej.
 6. Wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń.

III jednostka lekcyjna:

Temat : Co wiemy o drzewach i krzewach?

 1. „Co wiemy o drzewach i krzewach?” wysłuchanie tekstu informacyjnego.
 2. Dyskusja na temat: Jaką rolę w przyrodzie pełnią drzewa i krzewy? Próba usystematyzowania informacji o drzewach i krzewach, wskazywanie różnic.
 3. Cykl rozwoju drzewa od nasionka- poznanie budowy drzewa i krzewu na podstawie ilustracji.
 4. Wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń s. 36.

IV jednostka lekcyjna:

Temat : Martwe żywe drzewa.

 1. Praca z tekstem A. Wajraka „Martwe drzewa” – układanie i zapisywanie pytań do tekstu.
 2. Pogadanka na temat: Jaką funkcję pełnią w lesie martwe lub obumierające drzewa. Próba wyjaśnienia tematu lekcji na podstawie informacji z podręcznika.
 3. Wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń.
 4. Podsumowanie zdobytych wiadomości.
 5. Praca domowa ćw. 2, s. 37
 6. Pożegnanie dzieci.