Geografia

KONSPEKT DLA KLASY VII
OPRACOWAŁA:  mgr Julia Wölk

Lekcja 1 – 14 października

Nazwa bloku programowego: Środowisko przyrodnicze Polski 
Temat: Przeszłość geologiczna Polski.

Cele główne:

 • zapoznanie uczniów z przeszłością geologiczną Polski na tle struktur geologicznych Europy;
 • zapoznanie uczniów ze zlodowaceniami na obszarze Polski.

Cele szczegółowe:

 • uczeń zna termin geologia;
 • uczeń zna płytową budowę litosfery;
 • uczeń zna podział na ery i okresy;
 • uczeń omawia najważniejsze wydarzenia z przeszłości geologicznej obszaru Polski;
 • uczeń charakteryzuje proces powstawania lodowców;
 • uczeń omawia zlodowacenia, które wystąpiły na obszarze Polski;
 • uczeń wyjaśnia znaczenie terminów: krajobraz polodowcowy, rzeźba polodowcowa (glacjalna).

Metody:

 • praca z podręcznikiem;
 • praca z mapą;
 • pogadanka;
 • wykład.

Środki dydaktyczne:
Podręcznik i ćwiczenia do klasy VII „Planeta nowa”, mapa geologiczna Polski, tablica szkolna.

Przebieg:
I jednostka lekcyjna:
Temat : Przeszłość geologiczna Polski na tle struktur geologicznych Europy.

 • Wyjaśnienie terminu geologia.
 • Wyjaśnienie płytowej budowy litosfery.
 • Położenie płyt kontynentalnych i oceanicznych.
 • Dzieje geologiczne Ziemi z podziałem na ery i okresy.
 • Obszar Polski na tle struktur geologicznych Europy.

II jednostka lekcyjna:
TematZlodowacenia na obszarze Polski

 • Powstawanie lodowców.
 • Współczesne obszary występowania lodowców na Ziemi.
 • Znaczenie terminów: krajobraz polodowcowy, rzeźba glacjalna.
 • Zasięg zlodowaceń na terenie Europy w plejstocenie.