Fizyka z elementami chemii

KONSPEKT DLA KLASY VII
OPRACOWAŁA: mgr Julia Wölk

Lekcja 1 – 14 października

Nazwa bloku programowego: Fizyka z elementami chemii
Temat: Czym zajmuje się fizyka i chemia.`?

Cele główne:

 • zapoznanie uczniów z zasadami bezpiecznej pracy na lekcjach fizyki i chemii;
 • uczeń zapoznaje się z pomiarami i jednostki
 • uczeń poznaje właściwości substancji.

Cele szczegółowe:

 • uczeń zna zasady higieny i bezpieczeństwa pracy na lekcjach fizyki z elementami chemii;
 • uczeń podaje przykłady zjawisk, którymi zajmuje się fizyka i chemia;
  uczeń posługuje się jednostkami z układu SI;
 • uczeń wyjaśnia pojęcia: wielkość fizyczna i jednostka miary;
 • uczeń dobiera przyrząd pomiarowy do pomiaru danej wielkości;
 • uczeń oblicza średnią z wyników pomiarów;
 • uczeń zaokrągla liczby z dokładnością wynikającą z niepewności pomiaru;
 • uczeń opisuje właściwości substancji używanych w życiu codziennym;
 • uczeń planuje proste doświadczenia fizyczne oraz wykonuje
 • doświadczenia, w których bada właściwości wybranych substancji.

Metody:

 • praca z podręcznikiem;
 • pogadanka;
 • wykład;
 • praca w zespole;
 • ćwiczenia uczniowskie;
 • prezentacja wyników pomiarów.

Środki dydaktyczne:
Podręcznik i ćwiczenia do klasy VII z fizyki i chemii „To jest Fizyka” oraz „Chemia Nowej Ery”, tablica szkolna, miarka z podziałką, stoper, waga elektryczna, sól, cukier, mąka, kamień, metal, woda.

Przebieg:
I jednostka lekcyjna:
Temat : Jednostki, pomiary i właściwości substancji.

 • Czym jest fizyka i chemia?
 • Zasady higieny i bezpieczeństwa pracy przy wykonywaniu pomiarów, ćwiczeń oraz doświadczeń.
 • Sposoby zapisu wyników pomiaru.
 • Używanie przedrostków, np. mili-, mikro-, kilo-.
 • Przeliczanie jednostek czasu i długości.
 • Niepewność pomiaru i dokładność przyrządu.
 • Zaokrąglanie wyników pomiaru.
 • Metody pomiaru.
 • Opisywanie właściwości substancji będących głównymi składnikami stosowanych na co dzień produktów (np. sól kuchenna, mąka, woda, cukier, metal, kamień).