Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VII

OPRACOWAŁ:  mgr Piotr Kabata

Lekcja 4 – 28 października

Nazwa bloku programowego: HISTORIA

Temat: Ziemie polskie po Kongresie Wiedeńskim

Cele główne:

  • zapoznanie uczniów ze zjawiskiem Wielkiej Emigracji.

Cele szczegółowe:

  • uczeń wskazuje przyczyny Wielkiej Emigracji i jej główne kierunki;
  • uczeń wymienia czołowych przedstawicieli polskiej emigracji;
  • uczeń opisuje politykę zaborców wobec społeczeństwa polskiego.

Metody:

  • pogadanka z elementami wykładu;
  • prezentacja multimedialna

Środki dydaktyczne:

podręcznik,  mapa

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat : Wielka emigracja – ziemie polskie po upadku powstania listopadowego.

  1. Przyczyny i kierunki Wielkiej Emigracji.
  2. Stronnictwa polskie na emigracji.
  3. Represje po upadku powstania listopadowego.