Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V

OPRACOWAŁA: dr   Maria  Kabata

Lekcja 5  – 11 listopada

Nazwa bloku programowego: Język polski

Temat: Czasownik

Cele główne:

  • przypomnienie wiadomości o czasowniku.

Cele szczegółowe:

  • uczeń umie odmieniać czasowniki;
  • potrafi określać osobę, liczbę, rodzaj i czas form czasownikowych.

Metody:

  • pogadanka;
  • wykład;

Środki dydaktyczne:

film, podręcznik, zeszyt ćwiczeń, karty pracy.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat : Co wiemy o czasowniku?

  1. Przypomnienie podstawowych informacji o czasowniku.
  2. Ćwiczenie sprawności językowej w zakresie użycia czasownika .
  3. Zadanie domowe – ćwiczenia gramatyczne.
  4. Zapowiedź sprawdzianu z wiadomości o środkach stylistycznych w wierszu oraz o czasowniku.