Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VII   

OPRACOWAŁ: mgr   Piotr Kabata

Lekcja 5 – 11 listopada

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Ziemie polskie po Kongresie Wiedeńskim

Cele główne:

  • prezentacja przedstawicieli polskiego romantyzmu i ich dzieł.

Cele szczegółowe:

  • uczeń wskazuje przyczyny wybuchu Wiosny Ludów;
  • wymienia czołowych przedstawicieli polskiego romantyzmu;
  • uczeń podaje przykłady dzieł polskich romantyków.

Metody:

  • pogadanka z elementami wykładu;
  • praca z podręcznikiem.

Środki dydaktyczne:

podręcznik, mapa.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat : Wiosna Ludów na ziemiach polskich.  Kultura polska doby romantyzmu.

  1.  Przyczyny wybuchu Wiosny Ludów i jej przebieg na ziemiach polskich.
  2. 2. Kultura polska doby romantyzmu i czołowi twórcy.