Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V

OPRACOWAŁA: dr  Maria  Kabata

Lekcja 6 – 25 listopada

Nazwa bloku programowego:  Język polski

Temat: Utrwalanie i sprawdzanie dotychczas  omówionych zagadnień z zakresu gramatyki polskiej i  kształcenia literackiego.

Cele główne:

 • utrwalenie wiadomości na temat czasownika, jego odmiany i form gramatycznych.
 • sprawdzenie wiadomości na temat środków stylistycznych w formach poetyckich.

Cele szczegółowe:

 • uczeń wie jaka jest budowa utworu poetyckiego;
 • potrafi wskazać najważniejsze środki stylistyczne;
 • rozumie funkcję środków stylistycznych w wierszach;
 • zna formy gramatyczne czasowników, umie je nazwać i posługiwać się nimi.

Metody:

 • wykład,
 • praca z tekstem.

Środki dydaktyczne:   podręcznik do klasy V  Słowa na start „, karty pracy, test.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna

Temat:  Sprawdzamy naszą wiedzę z gramatyki i literatury. .

 1. Zaprezentowanie celów i zadań jednostki lekcyjnej.
 2. Praca z tekstem – ćwiczenia utrwalające.
 3. Test wyboru.