Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VII

OPRACOWAŁA: dr  Maria  Kabata

Lekcja 6 – 25 listopada

Nazwa bloku programowego:  Język polski

Temat: Utrwalanie wiedzy na temat środków stylistycznych w utworach Jana Kochanowskiego i Adama Mickiewicza.

Cele główne:

  • utrwalenie wiadomości na temat środków stylistycznych.

Cele szczegółowe:

  • uczeń wie jaka jest budowa utworu poetyckiego;
  • potrafi wskazać najważniejsze środki stylistyczne;
  • zna budowę renesansowej fraszki i sonetu;
  • rozumie funkcję środków stylistycznych w wierszach.

Metody:

  • pogadanka,
  • praca z tekstem.

Środki dydaktyczne:  podręcznik do klasy VII  „Słowa na Start”  karty pracy, test.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna

Temat:  Sprawdzamy naszą wiedzę o poezji polskiej.

  1. Zaprezentowanie celów i zadań jednostki lekcyjnej.
  2. Praca z tekstem.
  3. Test wyboru.