Konspekt dla grupy starszej

KONSPEKT DLA  GRUPY PRZEDSZKOLNEJ

OPRACOWAŁA  : MGR  IWONA ŁAPSA-SUMARA

Lekcja 6 –  25 listopada

Nazwa bloku programowego: DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

Temat:  DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA W PRZEDSZKOLU

Cele główne:

 • doskonalenie sprawności grafomotorycznych;
 • rozwijanie umiejętności poprawnego wypowiadania się;
 • uczenie dzieci szacunku do rzeczy.

Cele szczegółowe – uczeń:

 • słucha i udziela odpowiedzi na zadane przez nauczyciela pytania nt. opowiadania;
 • powtarza razem z nauczycielem gesty i ruchy ilustrujące rymowankę;
 • integruje się z grupą, bierze udział w zabawach w kole;
 • buduje zdania wieloskładniowe zrozumiałe dla otoczenia;
 • dba o estetykę i ład kompozycji;
 • prawidłowo trzyma narzędzie do pisania;
 • potrafi poprowadzić linię ciągłą, bez odrywania kredki od papieru;
 • doskonali liczenie w dostępnym zakresie.

Metody:

 • słowna: pogadanka;
 • aktywizująca: naśladowanie gestów nauczyciela;
 • oglądowa : karty pracy.

Środki dydaktyczne:

Miś dla każdego dziecka, papier kolorowy, nożyczki, karty pracy, blok, kredki

Przebieg: 

 • Zabawa na powitanie ‒ Przekaż misia.
 • Odczytanie przez nauczyciela opwiadania „Dzień pluszowego misia w przedszkolu”.
 • Rozmowa kierowana przez nauczyciela na temat opowiadania.
 • Zabawa plastyczna „Układamy misia”.
 • Rymowanka „Jestem mały misio”.
 • Opowiastka ruchowa „Leśne misie”
 • Dzieci z pomocą nauczyciela wykonują ćwiczenia z kart pracy. 8. Podsumowanie