Konspekt

Lekcja 5- 10 Listopada

Opracowała: mgr Anna Guzińska

Nazwa bloku programowego: Jesteśmy Polakami

Temat: A to Polska właśnie.

Dziecko:

 • Ilustruje ruchem opowiadanie nauczyciela.
 • Wskazuje na mapie Polski Warszawę.
 • Zaznacza rzekę Wisłę.
 • Słucha legendy o powstaniu państwa Polskiego pt „ Lech, Czech i Rus” .
 • Poznaje znaczenie słów ojczyzna, Polska.
 • Rozpoznaje i nazywa symbole narodowe : godło i flaga.
 • Skleja elementy flagi.
 • Słucha i powtarza słowa wiersza „ Kto Ty jesteś?
 • Aktywnie uczestniczy w uroczystości szkolnej.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie : Piosenka inscenizowana ruchem.
 • Podróż po Polsce- opowieść ruchowa – naśladowcza.
 • Oglądanie i omawianie mapy Polski, zaznaczanie najważniejszych miast, rzeki Wisły.
 • Legenda o Lechu, Czechu i Rusie – słuchanie opowiadania, zapoznanie z symbolami narodowymi.
 • Nasza flaga – praca plastyczno- techniczna, wykonanie flagi Polski.
 • Wysłuchanie wiersza pt „Kto Ty jesteś?”.
 • Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.
 • Udział w uroczystości z okazji „Narodowego Święta Niepodległości”
 • Podsumowanie dnia , podziękowanie za wspólną zabawę.

Konspekt

Lekcja 4- 27 października

Opracowała: mgr Anna Guzińska

Nazwa bloku programowego: Figury geometryczne

Temat: W zaczarowanej krainie figur.

Dziecko:

 • Przekazuje ruchem nastrój i treść piosenki.
 • Wyrabia sprawność grafomotoryczną.
 • Poznaje nazwy figur geometrycznych.
 • Wyodrębnia poznane kształty w najbliższym otoczeniu.
 • Układa obrazki z figur geometrycznych według wzoru.
 • Wskazuje położenie przedmiotów w przestrzeni z własnego punktu widzenia.
 • Aktywnie uczestniczy w uroczystości szkolnej.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie : Piosenka inscenizowana ruchem.
 • Ćwiczenia grafomotoryczne – odrysowywanie od szablonów figur geometrycznych.
 • Zabawa dydaktyczna pt. „ W zaczarowanej krainie figur” – poznanie nazw figur geometrycznych płaskich, wyodrębnianie poznanych kształtów w najbliższym otoczeniu,
 • „Figurowe obrazki” – praca plastyczna, komponowanie obrazka z wyciętych figur geometrycznych według wzoru.
 • Zabawa dydaktyczna pt. „Powiedz, gdzie…” – wskazywanie położenia przedmiotów w przestrzeni  z własnego punktu widzenia.
 • Występ z okazji Pasowania na Przedszkolaka.
 • Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.
 • Podsumowanie dnia , podziękowanie za wspólną zabawę.

Konspekt

Konspekt do grupy przedszkolnej 

Lekcja 3 – 13 października 

Opracowała: mgr Anna Guzińska 

Nazwa bloku programowego: Jesienne dywany.

Temat: Kolory jesieni.

Dziecko:

 • Dostrzega zmiany w świecie przyrody charakterystyczne dla jesieni.
 • Nazywa kolory.
 • Różnicuje ekosystemy: sad, ogród, park, las.
 • Rozpoznaje różne gatunki drzew.
 • Nazywa części roślin.
 • Oddaje ruchem charakter muzyki, doskonali poczucie rytmu
 • Twarzy zbiory i przelicza jego elementy.
 • Tworzy kompozycje płaskie i przestrzenne z naturalnego tworzywa.

 

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie piosenką pt. „Wszyscy są”.
 • Zabawy ruchowe w kole: „Jeżyk”, „Kółko graniaste”.
 • Wysłuchanie wiersza pt. „ Jesienią” M. Konopnickiej.
 • Liście listeczki – zajęcia matematyczne, klasyfikowanie, przeliczanie, stosowanie liczebników głównych, nazywanie kolorów
 • W sadzie, ogrodzie, parku i lesie – pogadanka, różnicowanie ekosystemów, nazywanie roślin i ich owoców.
 • Zabawy z chustą KLANZY w kolory.
 • Zabawy przy piosence pt. Do przedszkola idzie maluch”.
 • Zabawy na świeżym powietrzu: spacer wśród drzew, oglądanie kory, zbieranie liści, i ich owoców.
 • Jesienne drzewa – praca plastyczna.
 • Zabawy logopedyczne rozwijające sprawność narządów artykulacyjnych.
 • Podsumowanie dnia , podziękowanie za wspólną zabawę.

Konspekt

Lekcja 2 – 22 września

 Opracowała: mgr Anna Guzińska

 Nazwa bloku programowego: Jeden, dwa, trzy – ja, ty, my

Temat: To jestem ja.

Dziecko:

 • Rozwija umiejętność współpracy, zdolność rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji
 • Uważnie słucha wiersza
 • Liczy palce u rąk i nóg, używa liczebników
 • Nazywa części ciała
 • Oddaje ruchem charakter muzyki
 • Nazywa i dorysowuje elementy twarzy
 • Rozpoznaje emocje na podstawie mimiki, gestów i ruchów
 • Doskonali poczucie rytmu
 • Stosuje zwroty grzecznościowe

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie piosenką pt. „Wszyscy są”
 • Zabawy ruchowe w kole: „Karuzela” „Woogie – Boogie”
 • Wysłuchanie wiersza pt. „Gimnastyka”
 • „Moje dłonie”- zabawa paluszkowa, przeliczanie palców u rąk i nóg
 • „To ja” – autoprezentacja, nauka otwartego komunikowania o sobie
 • „Mój portret” – wykonanie portretu, nazywanie i dorysowywanie elementów twarzy
 • Zabawy przy piosence pt. Do przedszkola idzie maluch”
 • Zabawy na świeżym powietrzu
 • Zagadki – zabawa dydaktyczna, wyrażanie treści z wykorzystaniem niewerbalnych środków wyrazu
 • Zabawy logopedyczne rozwijające sprawność narządów artykulacyjnych

Podsumowanie dnia , podziękowanie za wspólną zabawę

Konspekt

Lekcja 1 –   15 września 

 Opracowała: mgr Anna Guzińska

Nazwa bloku programowego: Powiedz jak masz na imię?

Temat: Kodeks przedszkolaka.

Dziecko:

 • Rozwija umiejętność współpracy, zdolność rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji
 • Uważnie słucha wiersza
 • Rozumie oraz przestrzega przyjętych zasad współżycia w grupie
 • Współuczestniczy w opracowywaniu kodeksu zachowania, odczytuje umowne symbole graficzne.
 • Reaguje na sytuacje zagrażające zdrowiu
 • Klasyfikuje zabawki pod względem jednego kryterium
 • Przelicza liczebnikami głównymi
 • Doskonali poczucie rytmu
 • Stosuje zwroty grzecznościowe

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie piosenką pt. „Wszyscy są”
 • Zabawy integracyjne z chustą
 • Wysłuchanie wiersz pt. Mam trzy latka”
 • Kodeks zachowania – rozmowa kierowana i graficzne opracowanie kodeksu zachowania
 • Każda zabawka ma swoje miejsce – przeliczanie i klasyfikowanie zabawek
 • Nauka piosenki pt. Do przedszkola idzie maluch”
 • Zabawy na świeżym powietrzu
 • Bezpieczeństwo w przedszkolu – zabawa dydaktyczna kształtująca umiejętność przewidywania skutków niebezpiecznych sytuacji.
 • Zabawy ruchowe przy muzyce
 • Podsumowanie dnia , podziękowanie za wspólną zabawę

Konspekt

Konspekt dla grupy przedszkolnej 

Opracowała mgr Anna Guzińska 

Lekcja 16 – 12 maja

Nazwa bloku programowego : Moja rodzina

Temat:  W rodzinie wszyscy wzajemnie sobie pomagamy.

Cele główne:

 • wdrażanie do okazywania szacunku członkom rodziny,
 • rozwijanie słownictwa związanego z rodziną,
 • wdrażanie do angażowania się w pomoc domową,
 • rozwijanie przynależności do grupy społecznej – rodziny

Cele szczegółowe – dziecko:

 • kształci umiejętność współpracy i współdziałania,
 • docenia wzajemną pomoc,
 • wie, że może mieć wpływ na to, co dzieje się w domu,
 • przyzwyczaja się do stałych (obowiązków) prac domowych.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Dzieci siedzą przed tablicą tematyczną, na której umieszczono serię obrazków na temat: „I my pomagamy”.
 • Wypowiedzi dzieci na temat: W jaki sposób pomagają w domu?, Kto z ich pomocy jest zadowolony?, Czy czuje się z tego powodu szczęśliwy?, W jaki sposób sprawia przyjemność swoim bliskim?, Co robi tata i mama w domu”.
 • Zabawa ruchowa: „Dom” – dzieci siedzą w kręgu, podzielone zostały na cztery grupy. Każdej grupie przypisana została nazwa przedmiotu (krzesło, stół, lampa, szafka, itp.) lub nazwy domowników, (mama, tata, dziecko, babcia itp.). Wywołane przedmioty lub osoby zmieniały miejsca. Na hasło „dom” wszyscy zamieniali się miejscami.
 • Słuchanie wiersza J. Sucharzewskiej pt. „Mama” – wypowiedzi dzieci na temat postępowania chłopca, ocena jego zachowania.
 • „Pomocna dłoń” – odczytanie listu Skrzata do dzieci i na odrysowanych dłoniach na kartce wypisanie na poszczególnych palcach zobowiązań dziecka (w jakich czynnościach będzie pomagało?).
 • Zabawa pt. „Wielkie zamieszanie” – dzieci wcielają się w rolę różnych członków rodziny.

 

 

Konspekt

Konspekt dla grupy przedszkolnej 

Opracowała:  mgr Anna Guzińska

Lekcja 15 – 21 kwietnia

Nazwa bloku programowego : Tak mija nam czas.

Temat : W zegarze mieszka czas.

Cele główne:

 • Rozwijanie sprawności językowych;
 • Rozwijanie mowy i myślenia;
 • Poznawanieróżnych przyrządów do mierzenia czasu;
 • Próby zrozumienia pojęć: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość;
 • Utrwalanie nazw pór dnia;
 • Rozwijaniepamięci i spostrzegawczość;
 • Rozwijanie aktywności twórczej poprzez udział w zabawach parateatralnych

Cele szczegółowe – dziecko:

 • Uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach ortofonicznych;
 • Wymyśla odpowiedzi na pytanie „Po co ludzie wymyślili zegary? oraz Co robi czas?” – rozwija mowę spontaniczną;
 • Zna historię powstawania zegarów;
 • Rozpoznaje i nazywa zegar słoneczny, zegar wodny, klepsydra, zegar mechaniczny, zegar elektroniczny;
 • Potrafi wskazać obrazek, którego brakuje;
 • Stosuje i rozumie określenia czasu przeszłość, teraźniejszość , przyszłość;
 • Posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem wcielając się w różne role,
 • Wymienia pory dnia: rano, południe, popołudnie, wieczór, noc;
 • Rysuje obrazek dotyczący własnych przeżyć;

Zajęcia dydaktyczne :

 • Zabawa ruchowa z elementami ćwiczeń ortofonicznych „Zegary”
 • „Po co, ludzie wymyślili zegary?”- poszukiwanie odpowiedzi na pytanie.
 • „W krainie zegarów”- wysłuchanie opowiadania nauczyciela o historii powstania zegarów i obejrzenie ilustracji poszczególnych zegarów: zegar słoneczny, zegar wodny, klepsydra, zegar mechaniczny, zegar elektroniczny.
 • Zabawa, „Którego obrazka brakuje?”- dzieci siedzą w kole, na dywanie rozłożone są obrazki przedstawiające różne zegary. Dzieci przyglądają się dokładnie obrazkom, rozpoznają zegary, nazywają je. Następnie odwracają się, nauczyciel w tym czasie chowa jeden obrazek. Dzieci próbują odgadnąć, którego obrazka brakuje lub, który obrazek zmienił miejsce.
 • Zabawa słownikowa: „Co robi czas?”- dzieci wspólnie z nauczycielem poszukują odpowiedzi na pytanie: co robi czas?
 • Zabawa dydaktyczna „ Wehikuł czasu”- dzieci w zależności od czasu: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość zamieniają się w dinozaury, dzieci w przedszkolu i roboty.
 • „Mój dzień” – historyjka obrazkowa służąca utrwalaniu nazw pór dnia.
 • Zabawa „Co robiłem rano, w południe, wieczorem?”
 • Rysowanie obrazka pt. „Co robiłem wczoraj”
 • Nauka wierszy i piosenek na uroczystość z okazji „Dnia Mamy i Taty”

 

Konspekt

KONSPEKT DLA GRUPY PRZEDSZKOLNEJ

OPRACOWAŁA :  Angelika Szambelan

Lekcja 24 – 7 kwietnia

Nazwa bloku programowego : Poznajemy świat za pomocą zmysłów

Temat : Nasze zmysły – zabawy sensoryczne

Cele główne:

 • poznawanie przedmiotów przez świadome wykorzystywanie zmysłów: wzroku, smaku, słuchu, węchu, dotyku.
 • rozwijanie wrażliwości wzrokowej, smakowej, słuchowej, węchowej, dotykowej.

Cele szczegółowe – dziecko:

 • potrafi w toku działań badawczych wykorzystać zmysły do poznawania różnych przedmiotów
 • składa obrazek pocięty na 4 części/ podejmuje próbę złożenia obrazka pociętego na 4 części;
 • stara się za pomocą dotyku rozpoznać zawartość balona;
 • stara się połączyć w pary jajka- niespodzianki, wydające te same dźwięki;
 • stara się rozpoznać przyprawę po zapachu;
 • łączy w pary sylwety skarpet o jednakowym wzorze/ podejmuje próbę połączenia w pary sylwet skarpet;
 • rozróżnia kolory: czerwony, zielony, niebieski, żółty;
 • rozróżnia smaki: gorzki, słodki, słony, kwaśny/ podejmuje próbę rozróżnienia 4
  smaków;

Metody :

 • czynne
 • oglądowe

Środki dydaktyczne:
przepaska na oczy; emblematy 5 zmysłów;  balony z:  grochem, hydrożelem, mąką, fasolą, obrazki produktów; sylwety balonów; jajka niespodzianki z: monetami, cukrem, pomponami, makaronem; woreczki strunowe z: cynamonem, goździkami, pieprzem, czosnkiem, koperkiem, papryką, obrazki przypraw; sylwety skarpet, sylweta komody; miseczki z jedzeniem: cytryna, ogórek kwaszony, masło czekoladowe, miód, kawa, kakao, sól, kucharek; słoiki z naklejonymi numerkami; kartonowe koło, wata, pompony, piórka, nakrętki, gąbki, kawa, nadmuchane baony, hydrożel, makaron, ryż, jednorazowe łyżeczki.

Zajęcia dydaktyczne :

 • Powitanie – zabawa integracyjna ,,Witam tych, którzy..’’
 • Zabawa rozwijająca zmysł wzroku – ,,Drużyna zmysłu’’
 • Zajęcia dydaktyczne – ,,Balonowe zagadki’’
 • Zabawa rozwijająca percepcję słuchową – ,,Dźwiękowe jajka niespodzianki’’
 • Zajęcia ruchowe – ,,Zawody zmysłów’’
 • Zabawa rozwijająca zmysł węchu – ,,Woreczki zapachowe’’
 • Zabawa rozwijająca zmysł wzroku – ,,Skarpetki do pary’’
 • Zajęcia dydaktyczne – ,,Różne smaki’’
 • Zabawa ruchowa- ,, Zmysłowe drużyny’’
 • Podsumowanie zajęć, podziękowanie za wspólnie spędzony czas

Konspekt

KONSPEKT DLA GRUPY PRZEDSZKOLNEJ

OPRACOWAŁA: Angelika Szambelan

Lekcja 23 – 17 marca

Nazwa bloku programowego:  Święta Wielkanocne

Temat : Wielkanocny koszyczek

Cele główne:

 • poznanie tradycji i zwyczajów związanych ze Świętami Wielkanocnymi

Cele szczegółowe dziecko:

 • dzieli słowo na sylaby
 • zna niektóre tradycje i zwyczaje wielkanocne
 • współdziała w zabawie
 • wykonuje prace plastyczną w postaci witrażu jajka
 • potrafi odpowiedzieć na pytania odnośnie Świąt Wielkanocnych
 • słucha poleceń nauczyciela
 • liczy w zakresie dostępnym dla siebie
 • rozwija swoje zdolności manualne w postaci szlaczków

Metody:

 • słowna,
 • oglądowa,
 • czynna

Środki dydaktyczne:

 • materiały plastyczne, karty pracy, witraż jajka , karty (losy) z zadaniami ruchowymi, małe jajka styropianowe, łyżki, duża chusta

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie – zabawa integracyjna ,,Witam tych, którzy..’’
 • Rozmowa z dziećmi w oparciu o wiersz D. Gellner „Wielkanocne kolory”, ilustracje i własne doświadczenia
 • Zabawa dydaktyczna  „Kolorowe pisanki”
 • Co pasuje do Świąt Wielkanocnych?
 • „Wielkanocne symbole”. Dzielenie słów na sylaby
 • ,,Zajączki” – zabawa paluszkowa
 • Zajęcia ruchowe – ,,Jajeczka na łyżce’’
 • Zabawa w losy – ,,Co robią kurczaczki’’
 • Podsumowanie zajęć, podziękowanie za wspólnie spędzony czas

 

Konspekt

KONSPEKT DLA GRUPY PRZEDSZKOLNEJ

OPRACOWAŁA: Angelika Szambelan

Lekcja 22 – 3 marca

Nazwa bloku programowego:  Wiosna

Temat : Wiosna tuż tuż

Cele główne:

 • zapoznanie dzieci z nadchodzącą porą roku
 • omówienie charakterystycznych cech wiosny

Cele szczegółowe – dziecko:

 • zna kolory i potrafi prawidłowo wskazać
 • doskonali zdolności manualne
 • stara się na podstawie pokazu wykonać bazie i Marzannę
 • rozwija wyobraźnię
 • potrafi wskazać z obrazków cechy charakterystyczne wiosny
 • uczestniczy w grach i zabawach ruchowych

Metody:

 • Słowna
 • Pokazowa
 • Aktywizująca

Środki dydaktyczne:

Kilka sztuk patyków, patyczki do uszu, bibuła, taśma, kilka sztuk butelek, nożyczki, papier samoprzylepny, flamastry, inne dekoracje, karty pracy

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie dzieci
 • Karty pracy- Rysowanie szlaczek
 • Zajęcia plastyczne- Wykonanie za pomocą Nauczyciela Marzanny z butelki
 • Zajęcia pokazowe- pokaz kart z kolorami i charakterystycznymi elementami wiosny
 • Zajęcia plastyczne- Tworzenie bazi
 • Nauka piosenki- Okrągłą buzię mam
 • Wspólne wyjście na spacer
 • Podsumowanie dnia, podziękowanie za wspólnie spędzony czas