Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VII

OPRACOWAŁA:  mgr Julia Wölk

Lekcja  4 – 9 grudnia

Nazwa bloku programowego: Geografia

Temat:  Gleby i lasy w Polsce.

Cele główne:

 • zapoznanie uczniów z glebami i lasami występującymi na terytorium Polski.

Cele szczegółowe:

 • uczeń zna poziomy glebowe;
 • uczeń zna czynniki glebotwórcze;
 • uczeń zna główne typy gleb w Polsce;
 • uczeń zna główne typy lasów w Polsce;
 • uczeń zna funkcje lasów.

Metody:

 • praca z podręcznikiem;
 • praca z kartami pracy;
 • „burza” mózgów;
 • pogadanka;
 • wykład.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy VII „Planeta nowa”, karty pracy, tablica szkolna.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat  : Gleby i lasy w Polsce.

 • Omówienie poziomów glebowych.
 • Czynniki glebotwórcze.
 • Podział gleb w Polsce.
 • Przykłady lasów w Polsce.
 • Funkcje lasów.

Leave a Reply