Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY III

OPRACOWAŁA:  mgr Katarzyna Rutkowska

Lekcja  9 – 20 stycznia

Nazwa bloku programowego: Edukacja Wczesnoszkolna

TematPoznajemy kontynenty – Afryka.

Cele główne:

 • poznanie zasad pisowni wyrazów z ch oraz h;
 • poszerzanie zakresu słownictwa i struktur zdaniowych;
 • utrwalenie wiadomości o częściach mowy oraz o stosowaniu wielkiej litery;
 • poszerzenie wiedzy na temat Afryki;
 • doskonalenie współpracy w grupie.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • czyta teksty informacyjne;
 • wyszukuje w tekście potrzebne informacje;
 • zna i stosuje zasady pisowni wyrazów z ch i h;
 • współpracuje z innymi w grupie;
 • określa miejsce akcji opowiadania i wskazuje głównych bohaterów;
 • tworzy wypowiedź ustną i pisemną;
 • opisuje życie bohaterki opowiadania;
 • rozszerza zasób słownictwa;
 • uczestniczy w rozmowach, prezentuje własne zdanie i formułuje wnioski;
 • pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną;
 • jest tolerancyjny wobec osób innej narodowości i tradycji kulturowej innych narodów;
 • rozpoznaje i nazywa niektóre rośliny i zwierzęta egzotyczne;
 • nazywa i wskazuje Afrykę na mapie.

Metody:

 • podające – pogadanka, tekst informacyjny;
 • aktywizujące – burza mózgów, dyskusja;
 • praktyczne- pokaz, ćwiczenia przedmiotowe.

Środki dydaktyczne:

Nasza szkoła” klasa III, część 2, podręcznik do szkoły podstawowej; Nasze ćwiczenia” klasa III, część 2; mapa.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat :  Zaułek słówek – wyrazy z ch.

 1. Przywitanie dzieci.
 2. Przypomnienie wiadomości z ostatnich zajęć.
 3. Sprawdzenie pracy domowej.
 4. Czytanie tekstu o góralskiej chacie w Beskidach i podkreślanie wyrazów z ch.
 5. Wyjaśnienie zasad kiedy piszemy ch – przykłady.
 6. Podział dzieci na cztery grupy – każda grupa wybiera spośród podanych wyrazów z ch daną część mowy, np. rzeczownik , czasownik, przymiotnik, przysłówek i wpisuje do tabeli.
 7. Wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń s.62.

II jednostka lekcyjna:

Temat : Pod baobabem.

 1. Burza mózgów – wypisanie na tablicy skojarzeń dzieci ze słowem „baobab”.
 2. Głośne czytanie opowiadania A. Onichimowskiej „Pod baobabem”: ustalenie miejsca akcji, głównych bohaterów; codzienne zajęcia Sify; problemy  mieszkańców wioski; wyjaśnienie znaczenia nowych wyrazów.
 3. Wskazywanie na mapie Afryki, określanie jej położenia względem Polski. Znaczenie tolerancji dla tradycji i sposobu życia mieszkańców różnych kontynentów. Planowanie odwiedzin u Sify w Afryce, ustne opisanie przygotowań do wyprawy.
 4. Wielka litera w pisowni nazw państw afrykańskich i ich mieszkańców.
 5. Czytanie tekstu informacyjnego o baobabie; układanie pytań do tekstu o baobabie, podkreślanie w tekście zdań, które są odpowiedziami.
 6. Praca domowa ćw. 1, s. 63.

 

III jednostka lekcyjna:

Temat: Podróże z Obieżyświatem – Afryka.

 1. Zapiski Obieżyświata z podróży do Afryki – analiza zadań trzech grup i wypowiedzi na temat ich prezentacji; wypowiedzi na temat życia mieszkańców Afryki i ich tradycji.
 2. Trzy typy afrykańskich krajobrazów – czytanie zdań, wskazywanie cech chara-kterystycznych tych krajobrazów; wyszukiwanie nazw afrykańskich zwierząt i roślin. Pisownia nazw geograficznych wielką literą. Zapisanie notatki o Saharze – tworzenie zdań złożonych.
 3. Wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń s. 65-67.

 

IV jednostka lekcyjna:

TematZaułek słówek – wyrazy z h.

 1. Poznanie zasad pisowni wyrazów z
 2. Wyszukiwanie w tekstach wyrazów z literą Układanie zdań oznajmujących, pytających, rozkazujących i wykrzyknikowych z wybranymi wyrazami z h. Tworzenie przymiotników od rzeczowników. Wyszukiwanie wyrazów ukrytych w innych wyrazach.
 3. Wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń s. 68
 4. Podsumowanie wiadomości.
 5. Pożegnanie dzieci.

 

 

Leave a Reply