Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY III

OPRACOWAŁA:  mgr Katarzyna Rutkowska

Lekcja  10 – 3 lutego

Nazwa bloku programowego: Cztery żywioły – powietrze.

Cele główne:

 • poznanie części układu oddechowego człowieka;
 • utrwalenie zasad użycia znaków interpunkcyjnych;
 • poszerzanie zakresu słownictwa i struktur zdaniowych;
 • zapoznanie z pojęciem „mit”, „mitologia”.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • czyta teksty informacyjne;
 • wyszukuje w tekście potrzebne informacje;
 • zna i stosuje w pisowni znaki interpunkcyjne;
 • uważnie słucha czytanych przez nauczyciela tekstów;
 • określa kolejność wydarzeń w micie, ocenia zachowania bohaterów;
 • uczestniczy w rozmowach, prezentuje własne zdanie i formułuje wnioski;
 • wyjaśnia czym jest powietrze i jak należy dbać o to, by było czyste;
 • wymienia narządy układu oddechowego człowieka;
 • stopniuje przymiotniki;
 • podaje różne rodzaje maszyn latających;
 • wie, kto to jest Leonardo da Vinci.

Metody:

 • podające – pogadanka, tekst informacyjny;
 • aktywizujące – burza mózgów, dyskusja;
 • praktyczne- pokaz, ćwiczenia przedmiotowe.

Środki dydaktyczne:

Nasza szkoła” klasa III, część 3, podręcznik do szkoły podstawowej; Nasze ćwiczenia” klasa III, część 3, zeszyt w 3 linie

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat:   Powietrze. Jak oddychamy?

 1. Przywitanie dzieci.
 2. Przypomnienie wiadomości z ostatnich zajęć.
 3. Sprawdzenie pracy domowej.
 4. Głośne czytanie przez nauczyciela wiersza N. Usenko „Powietrze” – odpowiedzi dzieci na pytania rozpoczynające I,II i III zwrotkę. Wyjaśnienie uczniom czym jest powietrze.
 5. Pogadanka na temat: Dlaczego zabawy na świeżym powietrzu są tak ważne? Co zanieczyszcza powietrze? Jak dbać o otaczające środowisko?
 6. Opisywanie części układu oddechowego człowieka; co się dzieje, kiedy wykonujemy wdech i wydech.
 7. Wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń s.4-9.

II jednostka lekcyjna:

TematStatki powietrzne.

 1. Obejrzenie krótkiej prezentacji i wysłuchanie ciekawych informacji na temat maszyn latających.
 2. Poznanie sławnej postaci Leonarda da Vinci, który jako pierwszy, w XV wieku wykonał projekt lotni.
 3. Wykonanie zdań w zeszycie ćwiczeń s. 10-11.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Dedal i Ikar.

 1. Burza mózgów – zapisywanie skojarzeń dzieci z wyrazem „mit”.
 2. Wyjaśnienie pojęcia mit, mitologia.
 3. Czytanie mitu o Dedalu i Ikarze. Rozmowa na temat zachowania Ikara. Układanie planu wydarzeń na podstawie mitu. Zaproponowanie innych mitów do przeczytania.
 4. Stopniowanie przymiotników.
 5. Wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń s. 12-13.

IV jednostka lekcyjna:

Temat:  Zaułek słówek – znaki interpunkcyjne.

 1. Utrwalenie zasad używania znaków interpunkcyjnych: kropki, przecinka, wykrzyknika, znaku zapytania, dwukropka, cudzysłowu.
 2. Kończenie zdań odpowiednim znakiem; opisywanie dowolnego przedmiotu; dzielenie jednolitego tekstu na zdania, stawiając odpowiednie znaki interpunkcyjne na końcu i w środku zdań.
 3. Wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń s. 14.
 4. Praca domowa: Proszę przeczytać baśń H. Ch. Andersena „Calineczka”.
 5. Podsumowanie wiadomości.
 6. Pożegnanie dzieci.

Leave a Reply