Konspekt

OPRACOWAŁA:  mgr  Monika Monsen

Lekcja  8 – 17 lutego

Nazwa bloku programowego: Geografia

Temat: Test sprawdzający z zakresu: Struktura płci i wieku. Rozmieszczenie ludności.  Migracje.

Cele główne:

 • zapoznanie uczniów ze zjawiskiem migracji,
 • obliczanie współczynnika przyrostu rzeczywistego,
 • charakterystyka czynników oraz skutków migracji zagranicznej w Polsce.

Cele szczegółowe:

 • uczeń potrafi scharakteryzować pojęcia imigracji i emigracji,
 • uczeń potrafi obliczyć współczynnik przyrostu rzeczywistego,
 • uczeń charakteryzuje przyczyny migracji wewnętrznych oraz zagranicznych w Polsce,
 • uczeń charakteryzuje przyczyny, pozytywne oraz negatywne skutki migracji zagranicznych w Polsce.

Metody:

 • praca z podręcznikiem
 • pogadanka
 • wykład

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy VII „Planeta Nowa”, tablica szkolna, mapa

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Migracje

 1. Omówienie zjawiska imigracji oraz emigracji,
 2. Omówienie czynników mających wpływ na migrację w Polsce,
 3. Obliczanie współczynnika przyrostu rzeczywistego,
 4. Omówienie przyczyn migracji,
 5. Charakterystyka pozytywnych i negatywnych skutków migracji w Polsce.

 

:

 

 

Leave a Reply