Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY II

OPRACOWAŁA: mgr Joanna Dębicka

Lekcja  11 – 17 lutego

Nazwa bloku programowego: Czas

Cele główne:

 • doskonalenie czytania na głos;
 • umiejętność wyszukiwania informacji w tekście;
 • zauważanie zmian zachodzących w technologii;
 • poznanie zwyczajów ludzi żyjących w dawnych czasach;
 • dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 100;

Cele szczegółowe: uczeń:

 • czyta rymowanki, zwracając uwagę na interpunkcję i intonację;
 • słucha wypowiedzi i korzysta z informacji;
 • czyta teksty dla dzieci;
 • rozumie sens kodowania i dekodowania informacji, rozwiązuje rebusy i krzyżówki;
 • wyszukuje w tekście potrzebne informacje;
 • uczestniczy w rozmowach; udziela odpowiedzi, prezentuje własne zdanie i formułuje wnioski;
 • poszerza zakres słownictwa i struktur składniowych;
 • dba o kulturę wypowiadania się;
 • pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną;
 • zaznacza wybrane fragmenty tekstu, określa czas, miejsce akcji, wskazuje głównych bohaterów;
 • wie, czym zajmowali się ludzie dawniej i czym zajmują się dziś;
 • opowiada o przygodach bohaterki komiksu i o swoim rozkładzie dnia;
 • odróżnia dobro od zła;
 • odczytuje liczby dziesiątkami do 100;
 • zapisuje cyframi i odczytuje liczby do 100;
 • rozumie dziesiątkowy system pozycyjny;
 • rozwiązuje zadania tekstowe;
 • odczytuje wynik pomiaru na linijce;
 • porównuje dowolne dwie liczby w zakresie 100, używa znaków >, <, =;
 • dodaje i odejmuje pełne dziesiątki i jednakowe składniki w zakresie 100;
 • wykonuje łatwe obliczenia pieniężne;
 • zna monety i banknoty, które są w obiegu.

Metody:

 • czynne: metoda kierowania aktywnością, metoda zadań, metoda ćwiczeń;
 • słowne;
 • oglądowe: obserwacja i pokaz: przedmioty i czynności; udostępnianie sztuki: utwory literackie.

Środki dydaktyczne:

„Nasze ćwiczenia klasa2” cz.2,„Podręcznik część 2„Nasza Szkoła klasa 2”,zeszyty w 3 linie,„Nasze ćwiczenia. Matematyka” cz. 2, centymetr krawiecki, zdjęcia polskich banknotów.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Jest…” R. Jedrzejewska – Wróbel

 1. Czytanie opowiadania R. Jędrzejewskiej-Wróbel „Jest…”: opisywanie wieczoru i przygotowań Magdy do snu; dzielenie się własnymi doświadczeniami; uzupełnianie zdań na podstawie tekstu.
 2. Układanie i pisanie zdania z rozsypanki wyrazowej – wielka litera na początku zdania i kropka na końcu.
 3. Otaczanie odpowiednim kolorem pętlą ilustracji, które przedstawiają sposoby porozumiewania się dawniej i dziś.
 4. Znaczenie słowa dzwonić w różnych związkach wyrazowych – układanie zdania w wybranym zwrotem.

II jednostka lekcyjna:

Temat: „Było…”R. Jędrzejewska-Wróbel

 1. Opowiadanie R. Jędrzejewskiej -Wróbel „Było…”: sprawdzenie rozumienia tekstu (bohaterowie, miejsce i czas akcji), wyszukiwanie fragmentów (warunki życia dzieci w zamożnych rodzinach w dawnych czasach), uzupełnianie zdań na podstawie tekstu, modyfikacja zdań i ich pisanie.
 2. Porównanie sytuacji opisanych w opowiadaniach „Było…” i „Jest…”, zajęć ludzi dawniej i dziś.
 3. Ćwiczenie spostrzegawczości – wyszukiwanie na ilustracji elementów niepasujących do dawnego miasta.
 4. Poznanie dawnych zawodów i nazw ludzi, którzy je wykonywali.

III jednostka lekcyjna:

Temat: „Będzie?”R. Jędrzejewska-Wróbel

 1. Przewidywanie zmian, jakie mogą dokonać się w przyszłości, i opowiadanie o nich. Opisywanie przygód Eldo na podstawie komiksu i rozmowa o planowaniu czasu na czytanie.
 2. Porównanie trzech tekstów „Jest…”, „Było…”, „Będzie?” (podobieństwa i różnice). Dzieci wymieniają zalety czytania.
 3. Wymyślanie nazw dla projektowanych przedmiotów i ustalanie, do czego mogą służyć.
 4. Uzupełnianie zdań na podstawie tekstu.
 5. Wybieranie odpowiednich wyrazów do zdań – wyrazy wieloznaczne.
 6. Układnie i zapisywanie zdania z wyrazem gra.

IV jednostka lekcyjna:

Temat: Liczymy dziesiątkami, czyli jak?

 1. Liczenie elementów po dziesięć. Rozwiązywanie zadań tekstowych – liczenie pełnymi dziesiątkami.
 2. Porównywanie pełnych dziesiątek – znaki >,<,=.
 3. Rozwiazywanie zagadek matematycznych – wyodrębnianie zbiorów zgodnie z podanymi warunkami.
 4. Proste obliczenia pieniężne – zabawa w rozmienianie banknotów polskich.

Leave a Reply