Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY 2

OPRACOWAŁA: mgr Joanna Dębicka

Lekcja  12 – 3 marca

Nazwa bloku programowego: Czas

Cele główne:

 • wskazywanie rzeczowników i czasowników w zdaniu;
 • czytanie tekstów ze zrozumieniem;
 • zapisywanie krótkich zdań;
 • rozwijanie wrażliwości i wyobraźni muzycznej;
 • rozwijanie poczucia rytmu, inwencji twórczej;
 • rozwiązywanie prostych zadań matematycznych z treścią.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • potrafi rozpoznać rzeczownik i czasownik w zdaniu;
 • słucha wypowiedzi i korzysta z informacji;
 • czyta teksty dla dzieci;
 • wyszukuje w tekście potrzebne informacje;
 • uczestniczy w rozmowach, udziela odpowiedzi, prezentuje własne zdanie i formułuje wnioski;
 • poszerza zakres słownictwa i struktur składniowych;
 • rozpoznaje wybrane instrumenty muzyczne;
 • rozumie pojęcia :litera, głoska, wyraz, zdanie;
 • pisze czytelnie i estetycznie (przestrzega zasad kaligrafii), dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną;
 • czyta tekst instrukcji;
 • pisze odpowiedzi na pytania;
 • rozwiązuje proste zadania matematyczne z treścią.

Metody:

 • czynne: metoda kierowania aktywnością, metoda zadań, metoda ćwiczeń;
 • słowne: rozmowy, opowiadania, objaśnienia, instrukcje, metody żywego słowa;
 • oglądowe: obserwacja i pokaz: przedmioty i czynności; udostępnianie sztuki: utwory literackie, utwory muzyczne.

Środki dydaktyczne:

„Nasze ćwiczenia klasa2” cz.2, Podręcznik część 2 „Nasza Szkoła klasa 2”, zeszyty w 3 linie, „Nasze ćwiczenia. Matematyka” cz. 2, telefon, głośniczek, Mp3 Wolfgang Amadeusz Mozart Marsz Turecki, Zima – Antonio Vivaldi.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Co już potrafimy?

 • Opowiadanie o ilustracji przedstawiającej miasto przyszłości. Przygotowanie do wprowadzenia czasownika, układanie i pisanie zdań.
 • Wyszukiwanie i zapisywanie wyrazów należących do rodziny wyrazu przyjaciel, podkreślanie czasowników.
 • Odszukiwanie i zapisywanie czasowników ukrytych w innych wyrazach, pisanie zdania z wybranym wyrazem.
 • Wprowadzenie rzeczownika. Wypełnianie tabelki – wpisywanie w odpowiednią rubrykę rzeczowników oraz czasowników z podanych zdań.
 • Próba dopasowania wyrazów do pytań: co?, jak?, jaki?, kto?, ile?
 • Powtórzenie pisowni wyrazów z „ó” – odmiana wyrazów.

II jednostka lekcyjna:

Temat: Rodzinne muzykowanie

 • Bednarek „Rodzinne muzykowanie” – rozmowa o niespodziance dla babci i dziadka. Pisanie odpowiedzi na pytania na podstawie tekstu w podręczniku.
 • Odszukiwanie nazw instrumentów ukrytych w zdaniach. Pisanie nazw instrumentów, o których jest mowa w opowiadaniu.
 • Czytanie tekstu o zaklinaczu deszczu – próba odpowiedzi na pytania do tekstu. Rysowanie ilustracji do legendy.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Instrumenty muzyczne

 • Dzielenie się wrażeniami ze słuchania muzyki ulubionego artysty lub zespołu muzycznego, z pobytu na koncercie.
 • Wyszukiwanie nazw instrumentów ukrytych w ciągu literowym, tworzenie wyrazów z sylab.
 • Nazywanie muzyków grających na różnych instrumentach, zapisywanie tych nazw.
 • Wysłuchanie utworów muzycznych i opowiadanie o ich nastroju: Wolfgang Amadeusz Mozart Marsz Turecki, Zima – Antonio Vivaldi.

IV jednostka lekcyjna:

Temat: Zadania z treścią

 • Rozwiązywanie prostych zadań matematycznych z treścią: dodawanie, odejmowanie, mnożenie.
 • Układanie treści zadania do podanego równania. Dzieci podają swoje propozycje. Zapisywanie zadań oraz równań w zeszycie.
 • Zadanie pracy domowej.

 

Leave a Reply