Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY 1

OPRACOWAŁA:  Agnieszka Płucienniczek

Lekcja  14 – 7 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Woda źródłem życia

Cele główne:

 • słuchanie z uwagą tekstu literackiego czytanego przez nauczyciela;
 • poznanie znaczenia powiedzenia chuchać i dmuchać na kogoś;
 • poznanie życiodajnej roli wody dla ludzi, zwierząt i roślin:
 • nabywanie umiejętności tworzenia zdań poprawnych gramatycznie;
 • rozwijanie spostrzegawczości;
 • ćwiczenie syntezy i analizy wybranych wyrazów;
 • poznanie budowy zegara;
 • odczytywanie godzin na zegarze.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • słucha uważnie tekstu czytanego przez nauczyciela;
 • odpowiada na pytania w formie uporządkowanej i rozwiniętej;
 • wyodrębnia postacie i zdarzenia w utworach literackich;
 • czyta płynnie;
 • zna zapis głoski miękkiej ź, zi;
 • wykonuje zadania zgodnie z usłyszaną instrukcją;
 • zna budowę zegara;
 • zna zastosowanie zegara i jego funkcje;
 • zna sposoby odczytywania godzin na zegarze;

Metody:

 • podająca;
 • czynna: praktycznych działań;
 • aktywizująca: burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Ilustracje przedstawiające:Obieg wody w naturze, Zegar; Podręcznik Elementarz odkrywców –  cz. 4, Ćwiczenia Elementarz odkrywców – cz. 4. Karta pracy „Zegar”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Woda potrzebna na co dzień

 1. Jan Brzechwa „Żaba” – słuchanie wiersza, rozwiązywanie zadań dotyczących wysłuchanego utworu.
 2. Rozmowa na temat roli wody dla życia ludzi, zwierząt i roślin.
 3. Skąd się bierze deszcz? – oglądanie planszy przyrodniczej„Obieg wody”

II jednostka lekcyjna:

Temat: Matematyka – odmierzanie czasu

 1. Zegar – zapoznanie dzieci z budową zegara.
 2. Nauka odczytywania godzin na zegarze
 3. Zaznaczanie i odczytywanie pełnych godzin na zegarach, np.: 9:00, 2:00 , 4:00, 12:00.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Czysta woda zdrowia doda

 1. Słuchanie opowiadania O koziołku Dyziu – rozmowa na temat zdrowego i higienicznego trybu życia.
 2. Dyskusja na temat „Co należy pić, aby być zdrowym?”
 3. Zapoznanie z literą ź, Ź – pisanie wyrazów z głoską ź, licznie liter i wyszukiwanie w nich głoski miękkiej ź.

IV jednostka lekcyjna:

Temat: Wszyscy potrzebują wody

 1. Zasoby wody w świecie – rozmowa.
 2. Łączenie liter wg wzoru i zapisywanie sylab.
 3. Łączenie sylab, czytanie głośne wyrazów utworzonych z sylab.
 4. Uzupełnianie zdania wyrazami dobranymi z ramki.

 

 

Leave a Reply