Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁA: Agnieszka Płucienniczek

Lekcja  16 – 12 maja

Nazwa bloku programowego: Między nami.

Cele główne:

 • uważne słuchanie tekstów;
 • omawianie treści przeczytanych tekstów i ilustracji;
 • wypowiadanie się w formie uporządkowanej;
 • używanie znaków interpunkcyjnych;
 • poznanie stopnia pokrewieństwa;
 • doskonalenie umiejętności rozwiązywania testów;
 • pisanie czasowników z „nie”;
 • wzmacnianie więzi rodzinnych.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • potrafi słuchać uważnie tekstów czytanych przez nauczyciela;
 • potrafi udzielić odpowiedzi na pytanie dotyczące wysłuchanego utworu;
 • odpowiada pełnym zdaniem, gramatycznie poprawnym;
 • zna zastosowanie znaków interpunkcyjnych [,], [.], [?], [!];
 • czyta poprawnie na głos wybrane teksty;
 • doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem;
 • utrwala części zdania;
 • tworzy nowe czasowniki za pomocą przedrostków;
 • rozwiązuje zadania tekstowe z matematyki;
 • mówi wiersz i śpiewa piosenki.

Metody:

 • podające;
 • czynna: działań praktycznych.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik Elementarz odkrywców – cz. 4, Ćwiczenia Elementarz odkrywców – cz. 4. str. 30-35, magnetofon, klej, sól

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat :  Miedzy nami w domu.

 1. „Jak nasza mama zreperowała księżyc” słuchanie opowiadania J. Papuzinskiej, rozmowa na temat ważnej roli matki w rodzinie.
 2. Praca w kartach pracy – dobieranie podpisów do ilustracji.
 3. Znaki interpunkcyjne – zastosowanie [,], [.], [?], [!]

II jednostka lekcyjna:

Temat: Święto Mamy.

 1. „Święto mamy” czytanie przez nauczyciela tekstu z podręcznika cz.4, str. 32.
 2. Poznanie graficznego obrazu oraz prawidłowego zapisu dwuznaku „dż”.
 3. Podkreślanie w tekście wyrazów z „dż”.
 4. Wykonanie prezentu z okazji Dnia Mamy i Taty.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Edukacja matematyczna.

 1. Odczytywanie i zapisywanie liczby za pomocą cyfr.
 2. Rozwiązywanie zadań z niewiadomą zapisaną za pomocą okienka.
 3. Rozwiazywanie zadań z tekstem.
 4. Odczytywanie godzin na zegarze.

 

Leave a Reply