Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY III

OPRACOWAŁA:  mgr Katarzyna Rutkowska

Lekcja  16 – 12 maja

Nazwa bloku programowego: Majowe święta.

Cele główne:

 • poznanie najważniejszych majowych świąt;
 • uwrażliwienie dzieci na piękno majowej przyrody;
 • praktyczne posługiwanie się zegarem i kalendarzem;
 • zrealizowanie uroczystości z okazji Dnia Matki.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • czyta i rozumie wiersze;
 • wypowiada się na temat piękna majowej przyrody;
 • wyjaśnia znaczenie wyrazów archaicznych;
 • wie, jakie święta przypadają w pierwsze dni maja;
 • wyjaśnia, co to jest konstytucja;
 • zna nazwiska Polaków, związanych z uchwaleniem pierwszej konstytucji;
 • rozumie znaczenie słowa „patriota”;
 • zna hymn Polski;
 • w praktyczny sposób posługuje się zegarem i kalendarzem;
 • recytuje wiersz dla mamy i śpiewa piosenki.

Metody:

 • podające;
 • aktywizujące;

Środki dydaktyczne:

Kalendarz, zegar, Scenariusz uroczystości z okazji Dnia Matki, portrety mam, magnetofon; „Nasza szkoła” klasa III, część 4, Podręcznik do szkoły podstawowej; „Nasze ćwiczenia” klasa III, część 4.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

TematStrofy o maju.

 1. Przywitanie dzieci.
 2. Maj w poezji – czytanie wybranych wierszy dotyczacych wydarzeń historycznych związanych ze Świętem Pracy, Świętem Narodowym Trzeciego Maja i Świętem Flagi.
 1. Piękno majowej przyrody w wierszu i za oknem – rozmowa kierowana o majowej przyrodzie.
 2. Ćwiczenia językowe – kończenie zdań na podstawie wiersza „Radosny dzień”. Tworzenie przymiotników i czasowników od nazw kolorów. Układanie zdań. Wyjaśnianie znaczenia związku frazeologicznego: zzielenieć ze złości.
 3. Praca domowa ćw. 1, s. 5 (część 4)

II jednostka lekcyjna:

Temat:  Dopóki żyjemy.

 1. Czytanie opowiadania J. Inglota „Dopóki żyjemy”. Wyjaśnienie znaczenia wyrazów archaicznych. Wyszukiwanie fragmentu wyjaśniającego, czym jest Konstytucja 3 maja i kiedy została uchwalona. Porządkowanie zdań zgodnie z kolejnością wydarzeń w opowiadaniu. Układanie planu kolejnych wydarzeń – praca w parach.
 2. Hugo Kołłątaj – czytanie notki biograficznej. Poznawanie sylwetek innych Polaków związanych z uchwaleniem pierwszej konstytucji – praca z dostępnymi materiałami źródłowymi.
 3. Wyjaśnianie znaczenia słowa patriota. Tworzenie związków rzeczownika z przymiotnikiem patriotyczny.
 4. „Mazurek Dąbrowskiego” -przypominanie historii powstania pieśni i informacji o autorze słów, wysłuchanie nagrania hymnu narodowego, próba  zaśpiewania pierwszej zwrotki i refrenu hymnu. Praca domowa ćw. 1, s.7 (część 4)

III jednostka lekcyjna:

Temat: Obliczenia zegarowe i kalendarzowe.

 1. Praca z kalendarzem – zaznaczanie wskazanych dat w kalendarzu, pisanie dat różnymi sposobami .
 2. Odczytywanie wskazań zegara w systemie 24-godzinnym – obliczenia zegarowe, utrwalanie pojęć: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta, sekunda.
 3. Rozwiązywanie zadań tekstowych – obliczenia zegarowe i kalendarzowe.
 4. Na majówkę, na wędrówkę… – planowanie majowego wyjazdu rodzinnego: planowanie czasu poświęconego na dojazd, powrót, wypoczynek, relaks i posiłki.

IV jednostka lekcyjna:

Temat : Uroczystość z okazji  Dnia Matki.

 1. Recytowanie wierszy dla mam, śpiewanie piosenek.
 2. Konkurs dla mam – odnalezienie swojego portretu.
 3. Podsumowanie dnia.
 4. Pożegnanie dzieci i rodziców.

Leave a Reply