Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja  6 – 24 listopada

Nazwa bloku programowego:  Język polski. Kształcenie literackie i kulturowe

Temat: Polskie legendy i podania. Legenda „O Lechu, Czechu i Rusie”

Cele główne:

 • Rozwijanie zdolności rozumienia utworów literackich oraz innych tekstów kultury;
 • Wyrabianie nawyku samodzielnego czytania tekstów literackich;
 • Kształtowanie umiejętności uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej, szczególnie w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym;
 • Rozwijanie zainteresowania polską historią i kulturą.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Zna wszystkie przypadki gramatyczne i umie stawiać odpowiednie pytania;
 • Potrafi czytać ze zrozumieniem i analizować tekst literacki;
 • Opowiada o wydarzeniach przedstawionych w tekście literackim;
 • Potrafi odróżnić elementy realistyczne od fantastycznych;
 • Zna i rozumie definicję „legendy”, umie wskazać jej wyznaczniki;
 • Potrafi objaśnić pochodzenie nazwy pierwszej stolicy Polski.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Burza mózgów;
 • Wyjaśnianie.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do klasy IV „Nowe słowa na start”, reprodukcja godła Polski.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:  

Temat: Wśród legend i podań. Legenda „O Lechu, Czechu i Rusie”.

 1. Powitanie i powtórzenie wiadomości o przypadkach gramatycznych;
 2. Przeczytanie legendy „O Lechu, Czechu i Rusie”;
 3. Omówienie wydarzeń przedstawionych w legendzie;
 4. Wyjaśnienie pojęcia „legenda”;
 5. Ćwiczenia językowe z związane z odmianą rzeczownika przez przypadki
 6. Zadanie domowe: wyjaśnij pisemnie: jaki związek z legendą „O Lechu, Czechu i Rusie” ma godło Polski.

 

Leave a Reply