Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja  6 – 24 listopada

Nazwa bloku programowego: Język polski. Kształcenie literackie.

Temat: Mity greckie

Cele główne:

 • Rozwijanie szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości;
 • Przyswojenie podstawowych wiadomości z zakresu teorii literatury, które przygotowują do odbioru, analizy i interpretacji tekstów literackich oraz sprzyjają rozumieniu zjawisk literackich i kulturowych;
 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Rozpoznaje fikcję literacką; rozróżnia i wyjaśnia elementy realistyczne i fantastyczne we wskazanych utworach;
 • Rozpoznaje czytany utwór jako mit;
 • Wie i rozumie, czym charakteryzuje się mit;
 • Opowiada o wydarzeniach fabuły oraz ustala kolejność zdarzeń i rozumie ich wzajemną zależność;
 • Wskazuje w utworze bohaterów głównych i drugoplanowych oraz określa ich cechy;
 • Nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst;
 • Objaśnia znaczenia dosłowne i przenośne w omawianych tekstach;
 • Rozpoznaje w wypowiedziach związki frazeologiczne, dostrzega ich bogactwo, rozumie ich znaczenie.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Burza mózgów;
 • Quiz mitologiczny.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy V „Słowa na start”, wybrane teksty literackie, karta z reprodukcjami przedstawiającymi okładki książek – zbiorów mitologicznych, kłębek wełny.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:  

Temat: Z wizytą na Olimpie. Poznajemy greckich bogów.

 1. Powitanie i sprawdzenie zadania domowego;
 2. Zapoznanie się z infografiką Ci nieznośni bogowie olimpijscy;
 3. Wskazanie podobieństw i różnic między bogami a ludźmi;

4. Rozmowa na temat tego, które z bóstw wydaje się najbardziej

Leave a Reply