Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VIII

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  7 – 26 stycznia

Nazwa bloku programowego: Biologia

Temat: Populacja

Cele główne:

 • Poznanie terminu „populacja” oraz czynników wpływających na jej liczebność oraz zagęszczenie;
 • Zaznajomienie ze  strukturą wiekową i płciową populacji.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi wyjaśnić znaczenie słowa- populacja;
 • Zna sposoby określania liczebności i zagęszczenia populacji oraz czynniki wpływające na poznane faktory;
 • Potrafi opisać sposoby rozmieszczenia osobników na zajmowanym obszarze;
 • Umie wyjaśnić znaczenie proporcji osobników męskich do żeńskich w celu zachowania odpowiedniej liczebności populacji;
 • Opisuje piramidę wieku, czyli wykres liczby osobników w poszczególnych okresach rozwojowych.

Metody:

 • Wykład;
 • Pogadanka;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy VIII „Puls życia”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Populacja

 1. Wyjaśnienie pojęcia- populacja oraz czynników mających wpływ na jej rozmieszczenie i zagęszczenie;
 2. Charakterystyka sposobów określania liczebności i zagęszczenia populacji;
 3. Omówienie struktury płciowej w odniesieniu do zachowania populacji;
 4. Charakterystyka piramidy wieku jako wskazanie dalszych losów danej populacji.

Leave a Reply