Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja 11 – 9 lutego

Nazwa bloku programowego: Język polski. Kształcenie językowe

Temat: Rzeczownik i przymiotnik

Cele główne:

 • Kształtowanie świadomości językowej;
 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia oraz wspólnot: rodzinnej, narodowej i kulturowej;
 • Kształcenie umiejętności poprawnego mówienia oraz pisania.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Rozpoznaje rzeczowniki i przymiotniki w tekstach mówionych i pisanych;
 • Potrafi odmieniać rzeczowniki i przymiotniki przez przypadki;
 • Potrafi rozpoznać rodzaj gramatyczny rzeczowników i przymiotników.
 • Zna formy przymiotnika w liczbie mnogiej i potrafi je stosować;
 • Stosuje w wypowiedziach odpowiednie formy rzeczowników i przymiotników;
 • Umie poprawnie stopniować przymiotniki.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Ćwiczenia praktyczne;
 • Wyjaśnienie.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do klasy V „Nowe słowa na start”, test sprawdzający wiedzę o utworach prozatorskich, karteczki z formami rzeczownika i przymiotnika

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:  

Temat: Przymiotnik dobry przyjaciel rzeczownika. Cz.1

 1. Powitanie i sprawdzenie zadania domowego;
 2. Powtórzenie podstawowych wiadomości o odmiennych częściach mowy;
 3. Przypomnienie wiadomości z kl. IV o rzeczowniku i przymiotniku;
 4. Rozpoznawanie i poprawne stosowanie różnych form rzeczownika i przymiotnika;
 5. Stopniowanie przymiotników;
 6. Podsumowanie wiadomości i zadanie domowe.

Leave a Reply