Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja 10 – 9 lutego

Nazwa bloku programowego: Język polski. Kształcenie językowe

Temat: Odmienne i nieodmienne części mowy

Cele główne:

 • Wyposażenie uczniów w wiadomości o budowie i zasadach funkcjonowania języka jako najważniejszego składnika systemu kultury i sposobu porozumiewania się;
 • Kształtowanie świadomości językowej;
 • Wyrobienie sprawności w posługiwaniu się językiem jako narzędziem komunikacji oraz środkiem formułowania myśli i wyrażania uczuć w mowie i piśmie.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wie, co to są odmienne i nieodmienne części mowy;
 • Potrafi rozpoznać i nazwać odmienne i nieodmienne części mowy;
 • Wie, jaką funkcję pełnią i do czego służą poszczególne części mowy w zdaniu;
 • Poprawnie odmienia poszczególne części mowy i stosuje je w wypowiedziach;
 • Poprawnie stosuje rzeczowniki o nietypowej odmianie;
 • Zna różne rodzaje zaimków: rzeczowne, przymiotne, liczebne, przysłowne;
 • Umie poprawnie stopniować przymiotniki i przysłówki.

Metody:

 • Wyjaśnienie;
 • Ćwiczenia praktyczne;
 • Aktywizujące.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do kształcenia językowego i zeszyt ćwiczeń do klasy VI „Słowa na start”, materiał prezentujący odmienne i nieodmienne części mowy wraz z przykładami.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Odmienne części mowy. Powtórzenie

 1. Powitanie i sprawdzenie pracy domowej;
 2. Powtórzenie wiadomości o rzeczowniku, przymiotniku i czasowniku;
 3. Ćwiczenia praktyczne;
 4.  Rozbiór gramatyczny zdań;
 5. Powtórzenie wiadomości o zaimku i liczebniku;
 6. Ćwiczenia praktyczne.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Nieodmienne części mowy. Powtórzenie

 1. Powitanie;
 2. Powtórzenie wiadomości o przysłówkach, przyimkach i spójnikach;
 3. Ćwiczenia praktyczne;
 4.  Rozbiór gramatyczny zdań z użyciem nieodmiennych części mowy;
 5. Ćwiczenia utrwalające;
 6. Zadanie domowe: dokonać rozbioru gramatycznego podanych zdań oraz powtórzyć i utrwalić samodzielnie materiał o odmiennych i nieodmiennych   częściach mowy.

Leave a Reply