Język polski

Konspekt dla klasy IV

Opracowała: mgr Anna Kwiatkowska

Lekcja 3 – 12 października

Nazwa bloku programowego: Język polski.

 Temat: Witam w moim domu. 

Cele główne:

 • Czytanie i rozumienie tekstu literackiego;
 • Kształtowanie kompetencji językowych.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Czyta utwór poetycki;
 • Określa temat wiersza;
 • Przedstawia bohaterów utworu;
 • Określa cechy gospodarza i cechy gościa;
 • Wskazuje w tekście wers i strofę (opisuje budowę wiersza)
 • Przedstawia życiorys Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego;
 • Określa zasady gościnności
 • Wypowiada się na temat związku dzieła zamieszczonego przy tekście z tematyką wiersza.

Temat 2 : Pisownia wyrazów z „u” i „ó”.

Cele główne:

 • Rozwijanie i utrwalenie wiedzy z zakresu poznanego materiału;
 • Wyposażenie uczniów w wiadomości o budowie i zasadach funkcjonowania języka jako najważniejszego składnika systemu kultury i sposobu porozumiewania się;
 • Kształtowanie świadomości językowej.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna i stosuje zasady ortograficzne pisowni ó i u;
 • Poprawnie zapisuje wyrazy zakończone na -ów, -ówka, -ówna;
 • Tworzy formy pokrewne i poprawnie zapisuje wyrazy z ó wymiennym;
 • Poprawnie zapisuje wyrazy z ó niewymiennym;
 • Poprawnie zapisuje wyrazy zakończone na -uj, -uje, -unek, -us,
  -usz, -uch, -ura, -ulec.

Dodaj komentarz