Język polski

Konspekt dla klasy V

Opracowała: mgr Anna Kwiatkowska

Lekcja 3 – 12 października

Nazwa bloku programowego: Język polski.

 Temat: Przyjaźń poddana próbie.

 

Cele główne:

 • Poznanie zasad czytania ze zrozumieniem;
 • Objaśnienie niezrozumiałych wyrazów;
 • Wzbogacenie słownictwa;
 • Poznanie zasad analizy i interpretacji przeczytanego utworu poetyckiego;
 • Wyjaśnienie zasad pisowni wyrazów małą i wielką literą w jęz. polskim.

 

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Płynnie odczytuje utwór poetycki;
 • Wyjaśnia znaczenie niezrozumiałych słów;
 • Określa narratora;
 • Opowiada o wydarzeniach przedstawionych w utworze;
 • Przedstawia wydarzenia z punktu widzenia bohatera;
 • Wskazuje w tekście utworu wersy, strofy, rymy;
 • Wyjaśnia, jak rozumie ostatnie wersy utworu;
 • zna i rozumie zasady pisowni małą i wielką literą w polszczyźnie.

Temat 2 : Pisownia wyrazów z „u” i „ó”.

Cele główne:

 • Rozwijanie i utrwalenie wiedzy z zakresu poznanego materiału;
 • Wyposażenie uczniów w wiadomości o budowie i zasadach funkcjonowania języka jako najważniejszego składnika systemu kultury i sposobu porozumiewania się;
 • Kształtowanie świadomości językowej.

Cele szczegółowe:  Uczeń:

 • Zna i stosuje zasady ortograficzne pisowni ó i u;
 • Poprawnie zapisuje wyrazy zakończone na -ów, -ówka, -ówna;
 • Tworzy formy pokrewne i poprawnie zapisuje wyrazy z ó wymiennym;
 • Poprawnie zapisuje wyrazy z ó niewymiennym;
 • Poprawnie zapisuje wyrazy zakończone na -uj, -uje, -unek, -us,
  -usz, -uch, -ura, -ulec.

 

 

 

Dodaj komentarz