Nauczanie zintegrowane

Konspekt  dla klasy II

Opracowała: mgr Agnieszka Drobek

Lekcja 10 – 9 listopada

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane.

Temat 1:  Króla Lula sposób na zdrowie – opisujemy ulubione warzywo.

 

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z tekstem literackim;
 • Tworzenie własnego tekstu.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Słucha czytanego na głos tekstu;
 • Zastępuje rysunki nazwami warzyw;
 • Potrafi wytłumaczyć stwierdzenie „pójść po rozum do głowy”;
 • Tworzy rysunek i opis ulubionego warzywa.

Temat 2 i 3:  Spółgłoski miękkie i twarde.

Cele główne:

 • Wprowadzenie rozróżnienia spółgłosek na spółgłoski twarde i miękkie.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Utrwala wiadomości o głoskach;
 • Zna różnicę między głoską a literą;
 • Dzieli wyrazy na sylaby;
 • Potrafi wymienić samogłoski i spółgłoski;
 • Zna podział spółgłosek na spółgłoski twarde i miękkie;
 • Zna sposoby oznaczania spółgłosek miękkich (kreska nad literą lub litera „i”);
 • Wie, że takie spółgłoski miękkie jak: „ś”, „ć”, „ź”, „ń”, „dź” występują przed spółgłoskami,a „si”, „ci”, „zi”, „ni”, „dzi” przed samogłoskami;
 • Odnajduje w sylabach głoski miękkie i twarde.

Temat 4: Zakazy i nakazy w wierszu W. Chotomskiej pt: „Pies z ulicy Bałamutów”.

 Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z tekstem literackim;
 • Zapoznanie uczniów z podstawowymi zasadami poruszania się po drodze.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Słucha czytanego na głos tekstu literackiego;
 • Potrafi wskazać poprawne zasady zachowania się na drodze;
 • Odróżnia znaki zakazu, nakazu oraz znaki informacyjne i ostrzegawcze;
 • Wie jaki znak interpunkcyjny występuje na końcu zdania rozkazującego;
 • Samodzielnie formułuje nakazy i zakazy do podanych znaków;
 • Samodzielnie tworzy wybrany znak drogowy.

Dodaj komentarz