Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V i VI
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 3 – 9 PAŹDZIERNIKA 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1: Jak mówić, żeby być słuchanym? Dyskusja o skuteczności wypowiedzi na podstawie fragmentu tekstu „Nowy dyrektor”.

Cele główne:

 • Rozwijanie szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości;
 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Czyta tekst ze zrozumieniem;
 • Potrafi w kilku zdaniach streścić przeczytany fragment tekstu;
 • Wie i rozumie, co to jest komunikat i treść komunikatu;
 • Umie wskazać nadawcę i odbiorcę komunikatu;
 • Wie na czym polega umiejętność skutecznego przemawiania do innych;
 • Potrafi budować krótkie wypowiedzi nacechowane emocjonalnie;
 • Potrafi skutecznie przekonywać do swoich racji.
 • Potrafi rozpoznać w tekście literackim narratora pierwszo- i trzecioosobowego;

Temat 2: Pisownia ą, ę oraz om, on, em, en

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego;
 • Kształcenie umiejętności poprawnego mówienia oraz pisania zgodnego z zasadami ortofonii oraz pisowni polskiej;
 • Wyrobienie sprawności w posługiwaniu się językiem jako narzędziem komunikacji oraz środkiem formułowania myśli i wyrażania uczuć w mowie i piśmie.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wskazuje różnice w wymowie i pisowni wyrazów;
 • Poprawnie odmienia czasowniki i rzeczowniki oraz wskazuje ich formy zakończone na -ą, -ę, -om, -on, -em, -en;
 • Poprawnie zapisuje różne formy wyrazów w zakończeniach na -ą, – ę, -om, -em, -on, – en;
 • Poprawnie sylabizuje wypowiadane wyrazy.

Leave a Reply