Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V i VI
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 5 – 6 LISTOPADA 

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1: Frazeologia w naszym życiu codziennym.

Cele główne:

  • Rozwijanie szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości;
  • Przyswojenie podstawowych wiadomości z zakresu teorii literatury, które przygotowują do odbioru, analizy i interpretacji tekstów literackich oraz sprzyjają rozumieniu zjawisk literackich i kulturowych;
  • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia.

Cele szczegółowe: uczeń:

  • Utrwala, co to jest związek frazeologiczny;
  • Rozpoznaje związki frazeologiczne w różnych tekstach kultury, dostrzega ich bogactwo, rozumie ich znaczenie;
  • Umie pogrupować związki frazeologiczne według kryterium pochodzenia związku;
  • Zna znaczenia poszczególnych związków frazeologicznych;
  • Potrafi wskazać przykłady związków frazeologicznych używanych w polszczyźnie mówionej;
  • Potrafi użyć w zdaniach kilka znanych frazeologizmów.

ZADANIE DOMOWE:

Znać i rozumieć definicję związku frazeologicznego; napisać w zeszycie przykłady 3 związków frazeologicznych i podać ich znaczenie np. biały jak ściana albo bujać w obłokach itd.

 

 

Leave a Reply