Założenia

LEKCJA 1- 16 WRZEŚNIA

Nazwa bloku programowego:  Założenia w grupie przedszkolnej

Temat: Dzieci w przedszkolu

 • Uświadomienie konieczności przestrzegania określonych zasad obowiązujących w grupie

Dziecko:

 • Integruje się z grupą;
 • Używa zwroty grzecznościowe;
 • Rozwija sprawność fizyczną;
 • Utrwala prawidłowe nawyki higieniczno – porządkowe;
 • Potrafi uważnie słuchać wiersza
 • Odpowiada na zadane pytania;
 • Zna zasady panujące w przedszkolu;
 • Wie gdzie należy odłożyć dany przedmiot, czy zabawkę;
 • Rozumie konieczność utrzymania porządku w sali
 • Przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na świeżym powietrzu;
 • Bierze udział w zabawach ruchowych;
 • Potrafi malować farbami wskazany punkt na rysunku;
 • Dokonuje prób zaśpiewania piosenki
 • Zabawy dowolne – integracja w grupie;
 • Ćwiczenia ruchowa;
 • Utrwalanie prawidłowych nawyków higieniczno – porządkowych;
 • ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
 • wdrażanie do uważnego słuchania wiersza „Dzieci w przedszkolu” oraz i odpowiadanie na zadane pytania przez nauczyciela;
 • wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych;
 • Uświadomienie konieczności przestrzegania określonych zasad obowiązujących w grupie;
 • Nauka odkładania przedmiotów na swoje miejsce;
 • Wdrażanie do utrzymywania porządku w Sali;
 • Zabawa ruchowa „Zabawki”;
 • „Bezpieczna” Zabawa na świeżym powietrzu”
 • Praca plastyczna – malowanie farbami;
 • Nauka piosenki „Jestem sobie przedszkolaczek”.